Hệ thống công nghiệp bao gồm hệ thống lọc khí vô, hệ thống lọc khí ra, hệ thống dàn ngưng, hệ thống tự động xả áp túi khí lọc.