Tủ điều khiển bao gồm, tủ hòa đồng bộ (SYS), tủ đóng ngắt tự động (ATS), tủ động lực kết nổi giữa các hệ thống với nhau.