Thùng cách âm máy phát điện tiêu chuẩn Việt Nam ( TCVN) tiêu chuẩn 70Dba<=-3@5m.